3 trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chương trình là bằng chứng cụ thể về sự cam kết chính trị tiếp tục triển khai cải cách hành chính trong thời gian tới. Ngoài 3 nhiệm vụ trọng tâm trên, Chương trình còn thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; hiện đại hóa hành chính.

Chương trình được chia làm 2 giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020; mỗi giai đoạn đều xác định các mục tiêu, kết quả cụ thể phải đạt trên từng lĩnh vực cải cách.

Trong 3 trọng tâm cải cách, cải cách thể chế là nền tảng cơ bản, đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì thể chế, cơ chế chính sách có chất lượng thấp sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả hoạt động của cả xã hội. Kết quả việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế (trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế hành chính) đạt được không chỉ thông qua cải cách hành chính, mà còn qua các cuộc cải cách khác như cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và cải cách kinh tế…
 
Kinh nghiệm cải cách hành chính 10 năm qua cho thấy yếu tố con người là hết sức quan trọng. Do đó, yếu tố con người luôn phải được xác định là một trọng tâm, một ưu tiên của cải cách hành chính trong 10 năm tới.

Mặt khác, Chương trình còn có điểm mới là cần phải lượng hóa các mục tiêu, kết quả để từ đó có những biện pháp thực hiện cũng như khi tiến hành đánh giá kết quả cải cách có cơ sở hơn. Cụ thể: trên 80% công chức cấp xã ở vùng đồng bằng, đô thị và trên 60% ở vùng miền núi, dân tộc đạt chuẩn theo chức danh vào năm 2015; sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ y tế, giáo dục công đạt mức trên 60% vào năm 2015 và trên 80% vào năm 2015…

Bên cạnh đó, vấn đề đánh giá của người dân, tổ chức đối với cải cách hành chính sẽ được đặc biệt coi trọng. Đây là một kênh rất quan trọng để đo lường, đánh giá kết quả thật của cải cách hành chính nhà nước đạt được đối với xã hội. Đồng thời, xác định rõ hơn trách nhiệm của các bộ, các tỉnh trong triển khai Chương trình ở thời gian tới./.

Hoàng Minh
 Nguồn: www.thanhtravietnam.vn