7 điểm sửa đổi mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đáng chú ý, so với Dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Dự thảo lấy ý kiến có một số điểm sửa đổi. 
Thứ nhất là Dự thảo Luật đã tiếp thu theo hướng phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo đó, Dự thảo Luật thiết kế hỗ trợ cơ bản cho tất cả các DNNVV (8 nội dung); hỗ trợ theo mục tiêu có chọn lọc, trọng điểm theo định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ nền kinh tế.

Thứ hai là thiết kế theo hướng tuân thủ nguyên tắc thị trường, hỗ trợ có thời hạn giúp DNNVV ổn định sản xuất, kinh doanh về: tiếp cận tín dụng, hỗ trợ thuế, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ DNNVV theo mục tiêu.

Thứ ba là Dự thảo đưa ra các phương án hỗ trợ có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm. Đối với nội dung này, Dự thảo Luật chỉnh sửa các chương trình trọng tâm trước đây, không còn từ “chương trình” trong Dự thảo Luật. Do đó, các nội dung hỗ trợ DNNVV sẽ theo mục tiêu và đưa ra các nguyên tắc tạo sự linh hoạt cho Chính phủ dễ hướng dẫn, dễ thực hiện.

Thứ tư là Dự thảo Luật đã thiết kế các phương án để phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực hỗ trợ, thu hẹp đối tượng hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm.

Thứ năm là Dự thảo rà soát để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật như: Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai; Luật Đấu thầu; Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp; Luật Đầu tư…

Thứ sáu là quy định rõ hơn đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ; làm rõ chủ thể thực hiện hỗ trợ và giao trách nhiệm cho các bộ, ngành liên quan và địa phương, bảo đảm việc triển khai Luật.

Cuối cùng là tăng tính khả thi của Dự thảo Luật. Các nội dung hỗ trợ được cụ thể hóa tại các điều, khoản giao Chính phủ quy định chi tiết, góp phần làm tăng tính khả thi của Luật như 4 nghị định hướng dẫn Luật, gồm: Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật DNNVV; Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng; Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát DNNVV; Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Báo điện tử Đấu Thầu