Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
Ngày 26/11, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 2508 /BXD-VP gửi:  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước về việc công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Toàn văn công văn 2508/BXD-VP xem tại tệp đính kèm.

Các tệp đính kèm Tệp đính kèm


VIB Online