Dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2008

Chương trình chính thức: gồm 46 dự án (37 luật, trong đó thông qua 25 luật, cho ý kiến 12 luật và thông qua 9 pháp lênh); Chương trình chuẩn bị: gồm 9 dự án luật

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT

1. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII (dự kiến tháng 5-2008)

a) Trình Quốc hội thông qua: 13 dự án luật

1. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)

3. Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

4. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản

6. Luật năng lượng nguyên tử

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua - khen thưởng

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy

9. Luật hoạt động chữ thập đỏ

10. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi)

11. Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản

12. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)

13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 12 dự án luật

1. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

2. Luật ngân hàng Nhà nước (sửa đổi)

3. Luật công nghệ cao

4. Luật dầu khí (sửa đổi)

5. Luật đa dạng sinh học

6. Luật bảo hiểm y tế

7. Luật công vụ

8. Luật nông dân

9. Luật quốc tịch (sửa đổi)

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự (phần liên quan đến lãi suất huy động, cho vay vốn của tổ chức tín dụng và quyền sở hữu tài sản, hợp đồng)

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

12. Luật thi hành án dân sự

2. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII (dự kiến tháng 11-2008)

a) Trình Quốc hội thông qua: 12 dự án luật

1. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

2. Luật ngân hàng Nhà nước (sửa đổi)

3. Luật công nghệ cao

4. Luật dầu khí (sửa đổi)

5. Luật đa dạng sinh học

6. Luật bảo hiểm y tế

7. Luật công vụ

8. Luật nông dân

9. Luật quốc tịch (sửa đổi)

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự (phần liên quan đến lãi suất huy động, cho vay vốn của tổ chức tín dụng và quyền sở hữu tài sản, hợp đồng)

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

12. Luật thi hành án dân sự

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 12 dự án luật

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

2. Luật bảo hiểm tiền gửi

3. Luật quản lý nợ khu vực công

4. Luật báo chí (sửa đổi)

5. Luật khám bệnh, chữa bệnh

6. Luật quy hoạch đô thị (bao gồm cả quản lý hạ tầng đô thị)

7. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (bao gồm cả vấn đề lãnh sự)

8. Luật thủ tục hành chính

9. Luật lý lịch tư pháp

10. Luật bồi thường nhà nước

11. Luật đăng ký giao dịch bảo đảm

12. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH: 9 dự án

1. Pháp lệnh c«ng nghiÖp quèc phßng

2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

3. Pháp lệnh công an xã

4. Pháp lệnh về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phục vụ hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội

5. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (bao gồm cả vấn đề xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân)

6. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

7. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay

8. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính

9. Pháp lệnh án phí, lệ phí tại Toà án nhân dân

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

09 dự án luật

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

3. Luật viễn thông

4. Luật bưu chính và chuyển phát

5. Luật tần số vô tuyến điện.

6. Luật các vùng biển Việt Nam

7. Luật trọng tài thương mại

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thanh tra

9. Luật thi hành án hình sự