Lương tối thiểu tăng 100.000 đồng từ 1-7-2013
Chiều 10-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2013. Theo đó, tăng tiền lương tối thiểu thêm 100.000 đồng từ 1-7-2013, từ 1.050.000 đồng/tháng lên 1.150.000 đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công cũng tăng bằng tỉ lệ tăng lương tối thiểu. Khoảng 8 triệu người sẽ được hưởng chính sách này. Tổng số kinh phí cần cho việc tăng lương sáu tháng cuối năm 2013 là khoảng 20.700 tỉ đồng.

Để có tiền chi tăng lương thì chi đầu tư phát triển năm 2013 bị cắt giảm còn 175.000 tỉ đồng (giảm 5.000 tỉ đồ ng so vớ i phương á n 180.000 tỉ đồng mà Chí nh phủ trì nh). Ngoài cắt giảm đầu tư thì chi ngân sách cũng sẽ phải tiết kiệm hơn. Theo dự toán mà Quốc hội thông qua thì số thu cân đối ngân sách là 816.000 tỉ đồng, chi cân đối ngân sách là 978.000 tỉ đồng, bội chi 162.000 tỉ đồng.

Để thực hiện dự toán này, Chính phủ phải chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, mua xe công, chi phí công tác trong nước và nước ngoài.

Nguồn: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh