Hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)
Sáng 22.7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Đóng góp ý kiến về các quy định lựa chọn nhà thầu xây dựng, một trong những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tiến độ, chi phí thực hiện và hiệu quả dự án, các đại biểu cho rằng, việc bổ sung các quy định về lựa chọn nhà thầu trong dự thảo Luật nhằm phản ánh đầy đủ các yêu cầu đặc thù của việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, bảo đảm chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công việc, gói thầu; qua đó từng bước nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các nhà thầu xây dựng; khắc phục những hạn chế lựa chọn thầu trong quy định hiện hành. Để đạt được mục tiêu đó, các đại biểu đề nghị, quy định về nhà thầu trong dự thảo Luật phải cụ thể hơn nữa, phản ánh được các yêu cầu, nội dung có tính chất đặc thù thông qua các quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện lựa chọn nhà thầu và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với từng loại công việc xây dựng cụ thể. Có quy định, hướng dẫn việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu trên cơ sở yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đối với gói thầu, các kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu dự thầu, xếp hạng năng lực cạnh tranh của nhà thầu. Quy định về phương pháp phân chia gói thầu thuộc dự án từ thiết kế cơ sở cũng như xác định chi phí thực hiện cho từng gói thầu.

Cho rằng nội dung về trách nhiệm quản lý nhà nước và chế tài xử phạt chưa được đề cập nhiều trong dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), một số đại biểu đề nghị cần phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn khác; trách nhiệm quản lý nhà nước giữa các bộ, ngành, địa phương; quản lý và phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng. Và đặc biệt là quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể hoạt động xây dựng với các nguồn vốn khác nhau, xác lập nguyên tắc phân công, phân cấp và trách nhiệm rõ ràng. Coi trọng hơn việc thiết lập các chế tài trong quản lý xây dựng, không chỉ xử lý vi phạm đối với các đối tượng hoạt động xây dựng mà còn phải xử lý trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp.

Hoàng Ngọc
Nguồn: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=287023