Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Kế hoạch này, sau ngày 1.1.2017, Bộ luật Dân sự sẽ được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên cả nước. Việc tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Dân sự sẽ được Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức xuyên suốt trong năm 2016. Trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chung, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan có thể biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở đào tạo luật rà soát, biên soạn lại hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy khác có nội dung liên quan đến Bộ luật Dân sự cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật Dân sự.

Trong quý II, Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật Dân sự cho đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và cấp tỉnh; hội nghị trực tuyến tập huấn cho báo cáo viên pháp luật trung ương và cấp tỉnh, đại diện của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan, đại diện của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư.

Việc tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành; phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Hội công chứng và các Bộ, ngành có liên quan trong việc tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, công chứng viên, tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của Bộ luật Dân sự sẽ được tổ chức vào quý III, IV năm 2016.

Bên cạnh việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, thì việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cũng sẽ được tổ chức triển khai. Theo đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Bộ, ngành thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp tổng hợp để kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và QH; Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành liên quan đến quy định của Bộ luật Dân sự để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Dân sự. Kết quả rà soát gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31.7.2016. Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III.

Kế hoạch này, cũng giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các Bộ, ngành dựa trên kết quả rà soát liên quan nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký tài sản, giao dịch bảo đảm, hụi, họ, biêu, phường và các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng hợp tác. Bộ Y tế nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi giới tính.

Trúc Chi
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân