Ban hành Nghị định đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghị định áp dụng đối với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác, được thành lập theo lập pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vi mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại Việt Nam.

Nghị định nêu rõ: Nghiêm cấm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các hành vi sau: Tổ chức, thực hiện các hoạt động chính trị, tôn giáo và các hoạt động không phù hợp với lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích nhân đạo, phát triển; các hoạt động liên quan đến rửa tiền, khủng bố; các hoạt động xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc và các hoạt động khác trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghị định quy định rõ tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có thể được xét cấp đăng ký dưới 3 hình thức gồm: Giấy đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án và Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện; thủ tục cấp đăng ký, thủ tục gia hạn, thủ tục bổ sung, sửa đổi, cấp lại đăng ký. Theo đó, tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện: có tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập; có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng; có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước Việt Nam. Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm làm đại diện tại Việt Nam là người chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2012; bãi bỏ quyết định số 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ