Bộ Công Thương với 36 đơn vị trực thuộc, thực hiện quản lý nhà nước về 25 ngành và lĩnh vực
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Nghị định 189/2007/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được ban hành ngày 27/12/2007, Bộ Công Thương có 30 đơn vị giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước trong đó có 18 vụ, 7 cục.

Bộ còn có 6 đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ gồm 3 cơ quan báo chí là Báo Công Thương, Tạp chí Công nghiệp và Tạp chí Thương mại. Theo các Nghị định trước đây, Bộ Công nghiệp có 22 tổ chức trực thuộc còn Bộ Thương mại có 26 tổ chức.

Bộ Công Thương sẽ đảm trách các ngành và lĩnh vực từng do Bộ Công nghiệp quản lý như cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, khai thác khoáng sản, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác.

Ngoài ra Bộ Công Thương còn quản lý các ngành, lĩnh vực như xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, quản lý cạnh tranh, thương mại điện tử…

Bộ Công Thương có trách nhiệm ban hành quy định về lập, thẩm định, lấy ý kiến, trình duyệt giá bán lẻ điện, phê duyệt kế hoạch khai thác sớm dầu khí tại các mỏ.

Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chi tiết hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về lĩnh vực thương mại điện tử như chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển thương mại điện tử; chủ trì hợp tác quốc tế về thương mại điện tử; ký kết hoặc tham gia các thỏa thuận quốc tế liên quan đến thương mại điện tử.

Theo Nghị định 189/2007/NĐ-CP, Bộ Công Thương sẽ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ cũng như tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực, Cục Quản lý cạnh tranh và Cục Quản lý thị trường.

Click vào đây để đọc toàn văn  Nghị định 189/2007/NĐ-CP

Nguồn: Website Chính phủ