“Chấm điểm” hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các Bộ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

9:17 AM, 10/10/2012

 

Thủ tướng giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu và công bố MEI 2012. Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến các chỉ số đánh giá MEI 2012.

MEI (Ministerial Effectiveness Index) là chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ, ngành có hoạt động liên quan chặt chẽ tới doanh nghiệp.

MEI dựa trên kết quả khảo sát đánh giá của các Hiệp hội doanh nghiệp cấp trung ương và cấp tỉnh về các khía cạnh trong quá trình xây dựng và thi hành các văn bản pháp luật về kinh doanh trên thực tế của các Bộ; kết quả phân tích một số dữ liệu khách quan về hoạt động xây dựng pháp luật về kinh doanh của các Bộ này.

MEI 2012 là Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh năm 2011 của các Bộ.

Trước đó, chỉ số MEI 2011 đã được công bố vào khoảng cuối tháng 12 năm ngoái, có thang điểm 100 với các lĩnh vực đánh giá được xếp loại chủ yếu theo các nhóm  với các tên gọi mức độ khác nhau. Điểm trung bình của tất cả các Bộ  là 54,53/100 điểm. Hai nhóm hoạt động các Bộ đạt điểm khá nhất là “Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” và “Tổ chức thi hành pháp luật”. 

MEI nhằm đưa ra một bức tranh khái quát và định lượng tương đối về hiệu quả hoạt động pháp luật kinh doanh của các Bộ ngành. Trên cơ sở đó MEI phát hiện những thực tiễn tốt, những điểm tiến bộ, chỉ ra những vấn đề cần khắc phục trong hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của các Bộ, đồng thời cũng thể hiện những hiến kế, đề xuất của các Hiệp hội doanh nghiệp tới Chính phủ, các Bộ.

Quốc Hà
Nguồn: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Cham-diem-hieu-qua-hoat-dong-phap-luat-ve-kinh-doanh-cua-cac-Bo/201210/11191.vgp