Chỉ thị triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải xác định hợp nhất văn bản, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác của cơ quan. Các Bộ, cơ quan phải tập trung các nguồn lực có chất lượng, củng cố tổ chức pháp chế và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục; đúng kỹ thuật việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo quy định.

Đối với Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải tổ chức ngay việc rà soát, tập hợp, xây dựng kế hoạch hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội và văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành, văn bản liên tịch do cơ quan mình chủ trì soạn thảo được ban hành trước ngày 1/7/2012 theo quy định để tổng hợp, trình Chính phủ ban hành Kế hoạch chung của Chính phủ. Đồng thời, phải tổ chức thực hiện thường xuyên việc hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau ngày 1/7/2012 và gửi đăng Công báo văn bản hợp nhất theo quy định.

Về Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm thực hiện pháp điển của mình; đề xuất việc xây dựng các đề mục trong mỗi chủ đề và tổ chức triển khai thực hiện pháp điển các đề mục được phân công theo đúng trình tự, thủ tục, kỹ thuật pháp điển các quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong quý I/2013; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án xây dựng Bộ pháp điển và quyết định phân công các cơ quan thực hiện các đề mục trong các chủ đề của Bộ Pháp điển trong quý II/2013.

Trong năm 2013, Bộ Tư pháp xây dựng phần mềm tin học thực hiện pháp điển và hướng dẫn việc sử phần mềm tin học cho các cán bộ, công chức có liên quan của các bộ ngành; xây dựng trang thông tin điện tử pháp điển; cập nhật, duy trì Bộ pháp điển trên trang thông tin điện tử pháp điển. Đồng thời, xây dựng cơ chế xã hội hóa trong công tác pháp điển; xây dựng sổ tay hướng dẫn; ban hành kịp thời theo thẩm quyền đầy đủ các văn bản hướng dẫn; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; xử lý sai sót, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện; định kỳ 6 tháng và hàng năm có báo cáo Thủ tướng về tình hình và kết quả thực hiện.

CP
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân