Cho phép doanh nghiệp sử dụng chữ ký số tạm
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đối với người khai hải quan chưa đăng ký tham gia kết nối với hệ thống VNACCS sẽ đăng ký tham gia kết nối với hệ thống theo quy định. Trường hợp không thể thực hiện đăng ký tại trụ sở người khai hải quan, cơ quan Hải quan sẽ hỗ trợ việc đăng ký tham gia kết nối với hệ thống tại trụ sở chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Trường hợp người khai hải quan không đăng ký tham gia kết nối hệ thống VNACCS, sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan thủ công.

Đối với người khai hải quan chưa đủ điều kiện để đăng ký tham gia kết nối với hệ thống VNACCS nhưng đã đáp ứng các điều kiện được phép đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu, người khai hải quan đăng ký với chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai theo mẫu “Giấy cam kết thực hiện thủ tục hải quan điện tử khi chưa đăng ký tham gia kết nối với hệ thống VNACCS”.

Người khai hải quan phải thực hiện đăng ký tham gia kết nối với hệ thống ngay sau khi đáp ứng các điều kiện đăng ký theo quy định. Đến hết thời gian hỗ trợ tại mỗi chi cục, nếu người khai hải quan không đáp ứng được các điều kiện để đăng ký tham gia kết nối với hệ thống VNACCS thì phải thực hiện thủ tục hải quan thủ công.

Theo đó, chi cục Hải quan nơi đăng ký khai sẽ căn cứ trên “Giấy cam kết thực hiện thủ tục hải quan điện tử khi chưa đăng ký tham gia kết nối với hệ thống VNACCS”, nếu người khai hải quan đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký tham gia thì hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình.

Trường hợp xác định người khai hải quan chưa đủ điều kiện tham gia kết nối với hệ thống VNACCS nhưng đã đáp ứng các điều kiện được phép đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu thì Chi cục trưởng chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phê duyệt “Giấy cam kết thực hiện thủ tục hải quan điện tử khi chưa đăng ký tham gia kết nối với hệ thống VNACCS” và giao cho một hoặc một nhóm công chức quản lý, lưu trữ và sử dụng chữ ký số tạm của cơ quan Hải quan cung cấp để hỗ trợ người khai hải quan thực hiện khai hải quan, mở sổ theo dõi những tờ khai sử dụng chữ ký số tạm để đăng ký.

Thùy Trang
Nguồn: 
http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Cho-phep-doanh-nghiep-su-dung-chu-ky-so-tam/196944.vgp