Công bố 2 thủ tục hành chính trong bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 

Theo đó, 02 thủ tục hành chính gồm: Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; quyết toán kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Đối với tạm ứng kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu: Doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính lựa chọn để triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu lập hồ sơ gửi Ban quản lý Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (gọi tắt là Ban quản lý Đề án) đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Bộ Tài chính (Ban quản lý Đề án) thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và ra quyết định phê duyệt tạm ứng kinh phí.

Cách thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính này là tổ chức (doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính lựa chọn triển khai thí điểm).

Quyết toán kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu: Doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính lựa chọn để triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu lập hồ sơ gửi Ban quản lý Đề án đề nghị quyết toán kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Bộ Tài chính (Ban quản lý Đề án) thực hiện thẩm định hồ sơ và ra quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí.

Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị quyết toán. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính này là tổ chức (doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính lựa chọn triển khai thí điểm).

Nguồn: Tạp chí Tài chính điện tử