Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 Ngân hàng thương mại
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

1. Quyết định số 29/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Đông Á:

Ngân hàng Đông Á đã thừa nhận hành vi vi phạm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật, vi phạm Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm: Phạt cảnh cáo đối với Ngân hàng Đông Á.

2. Quyết định số 30/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn đã thừa nhận hành vi vi phạm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đầy đủ nội dung, theo quy định của pháp luật, vi phạm Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm: Phạt cảnh cáo đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn.

3. Quyết định số 31/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB):

Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) đã thừa nhận hành vi vi phạm  phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đầy đủ nội dung, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, vi phạm Quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm: Phạt cảnh cáo đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB).

4. Quyết định số 32/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Gia Định:

Ngân hàng Gia Định đã thừa nhận hành vi vi phạm  phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đầy đủ nội dung, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, vi phạm Quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm: Phạt cảnh cáo đối với Ngân hàng Gia Định.     

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo UBCKNN