Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo quyết định này thì sửa đổi tên một số hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg cụ thể như tại số thứ tự 2 sửa “Cung cấp nước sạch sinh hoạt” thành “Cung cấp nước sinh hoạt”; tại số thứ tự 4 sửa “Thuê bao di động cố định” thành dịch “Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất”; tại số thứ tự 5 sửa “Thuê bao di động trả sau” thành dịch “Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau)”; tại số thứ tự 6 sửa “Kết nối internet” thành dịch “Dịch vụ truy cập intrernet”.

Bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg như bổ sung vào số thứ tự 5: Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thành toán: trả trước); bổ sung vào số thứ tự 10: Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng); Bổ sung số thứ  tự 11: bảo hiểm nhân thọ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân đang áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này phải thực hiện việc đăng ký theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với các hợp đồng đã được ký kết và có hiệu lực trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì Quyết định này không áp dụng đối với những hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cung ứng các hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều 2 Quyết định đã ký kết hoặc áp dụng với người tiêu dùng trước thời điểm Quyết định có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tiến hành thủ tục đăng ký và chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi việc đăng ký được hoàn thành theo quy định./.

Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tư pháp