Đề xuất mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo dự thảo, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (M) được quy định theo mục đích khai thác nước có giá trị từ 0,1% – 2%.

Cụ thể, thủy điện mức thu là 2%; kinh doanh, dịch vụ bao gồm nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp mức thu 2%; sản xuất phi nông nghiệp 1,5%; tưới cây công nghiệp 0,2%; chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản 0,1%.

Công thức tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo dự thảo, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác nước cho thủy điện được xác định theo công thức sau:

T = W x G x M

Trong đó, T – Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đơn vị tính là đồng Việt Nam; W – Sản lượng điện năng; G – Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; M – Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đơn vị tính là %.

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các trường hợp khác được xác định theo công thức sau:

T = W x G x K x M

Trong đó, T – Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đơn vị tính là đồng Việt Nam; W – Sản lượng điện năng; G – Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; K – Hệ số điều chỉnh; M – Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đơn vị tính là %.

Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo dự thảo, chế độ thu, nộp tại kho bạc nhà nước địa phương nơi chủ giấy phép đăng ký kinh doanh và được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và được phân bổ như sau:

50% cho ngân sách Trung ương và 50% cho ngân sách địa phương đối với trường hợp có giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

100% cho ngân sách địa phương nơi có công trình đối với trường hợp có giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp.

Đối với trường hợp tiền cấp quyền khai thác nước cho thủy điện do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép/phê duyệt, phần nộp cho ngân sách địa phương được phân bổ cho các địa phương theo tỷ lệ diện tích thuộc phạm vi lưu vực của hồ chứa thủy điện.

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được ưu tiên sử dụng một phần để bảo đảm cho hoạt động cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước và các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước.

Tuệ Văn

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ