Diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Diễn đàn đã nghe các tham luận giới thiệu khái quát quan điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Bộ luật Dân sự; một số vấn đề liên quan đến thanh niên đặt ra khi sửa đổi Bộ luật Dân sự; những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Bộ luật Dân sự có nhiều tác động đến thanh niên và định hướng sửa đổi, bổ sung… Các bạn trẻ tham dự diễn đàn đã tập trung trao đổi, thảo luận các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung của Bộ luật Dân sự có liên quan trực tiếp tới thanh niên như các quyền nhân thân, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, vấn đề đại diện, giao dịch dân sự, thừa kế, quyền sở hữu trí tuệ, chế độ giám hộ.
Tại Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIII, các ĐBQH đã thảo luận, cho ý kiến lần đầu vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Đây là lần sửa đổi lớn với mục đích xây dựng Bộ luật Dân sự thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia, qua đó ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển KT – XH sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

Những định hướng lớn trong sửa đổi Bộ luật Dân sự lần này gồm xây dựng Bộ luật Dân sự có vai trò là nền tảng pháp lý cơ bản, là luật gốc của hệ thống luật tư; xây dựng Bộ luật Dân sự trở thành công cụ hữu hiệu để người dân bảo vệ quyền dân sự của mình; hoàn thiện quyền sở hữu và các vật quyền khác; bảo đảm Bộ luật Dân sự là luật của quan hệ thị trường, ghi nhận một cách nhất quán, triệt để nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể, góp phần bảo đảm sự ổn định của thị trường, thúc đẩy phát triển KT – XH.

T. Cường
Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân