Điều kiện, tỷ lệ cho vay lại vốn ODA, vốn ưu đãi cho các địa phương
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

5 điều kiện để UBND tỉnh được vay lại

Cụ thể, UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi khi có dự án được cấp có thẩm quyền cho phép huy động vốn vay để thực hiện đầu tư phát triển kinh tế – xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa phương theo phương thức hợp tác công tư, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật đầu tư công; Dự án phải được bố trí vốn đối ứng để thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, tổng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời điểm thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án không vượt quá hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; Địa phương cũng không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày; Nghĩa vụ trả nợ hàng năm của UBND cấp tỉnh đối với các khoản vay lại vốn ODA, vay ưu đãi không vượt quá 10% nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp tại thời điểm xem xét khoản vay lại.

Tỷ lệ cho vay lại vốn ODA

Nghị định cũng quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi. Theo đó, tỷ lệ cho vay lại nguồn vốn vay ODA cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do UBND cấp tỉnh đề xuất.

Cụ thể, địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA; địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70% áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 20% vốn vay ODA.

Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50% áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA.

Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA. 

Riêng Hà Nội và TP,HCM được vay lại 80% vốn ODA.

Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ưu đãi

Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do UBND cấp tỉnh đề xuất.

Cụ thể, các địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, thuộc danh mục các địa phương có huyện nằm trong danh sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/2/2008 của Chính phủ, áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ưu đãi.

Địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương ngoài các địa phương nêu trên áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ưu đãi.

Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 100% vốn vay ưu đãi.

Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng làm phần đóng góp của địa phương trong các dự án hợp tác công tư (PPP) là 70%.

Đồng tiền, lãi suất cho vay lại

Nghị định cũng quy định rõ, đồng tiền cho vay lại là ngoại tệ gốc quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. Đồng tiền thu hồi nợ là đồng tiền cho vay lại. Trường hợp trả bằng đồng Việt Nam áp dụng tỷ giá bán ra ngoại tệ cho vay lại tại thời điểm trả nợ của ngân hàng phục vụ hoặc của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong trường hợp không có tỷ giá tương ứng của ngân hàng phục vụ để trả nợ.

Lãi suất cho vay lại, các loại phí bằng mức quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. Lãi phạt chậm trả theo mức cao hơn của một trong hai mức sau: bằng 150% lãi suất cho vay lại hoặc bằng mức lãi suất chậm trả quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài.

Thời hạn cho vay lại và ân hạn bằng thời hạn và ân hạn quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. Thời điểm nhận nợ là thời điểm bên cho vay nước ngoài ghi nợ tại Việt Nam.

Nghị định cũng nêu rõ, không yêu cầu bảo đảm tiền vay, không thu phí cho vay lại. 

Nghị định 52/2017/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/6/2017.

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 3 Chính phủ không ký kết thêm Hiệp định vay nước ngoài. Tính chung 3 tháng đầu năm đã ký kết 4 Hiệp định vay với tổng trị giá 203,24 triệu USD tương đương 4.487 tỷ đồng.

Về công tác giải ngân, trong tháng 3 tổng trị giá vốn vay ODA, ưu đãi đã giải ngân đạt 5.234 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 27/3/2017, tổng trị giá giải ngân ước đạt 11.008 tỷ đồng.

Về công tác trả nợ nước ngoài, trong tháng 3/2017, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 19.199 tỷ đồng. Lũy kế đến 27/3/2017 tổng giá trị chi trả nợ là 73.743 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 61.773 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 11.970 tỷ đồng.

P.L
Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/dieu-kien-ty-le-cho-vay-lai-von-oda-von-uu-dai-cho-cac-dia-phuong-62301.html