Đánh giá độc lập tác động TTHC của Bộ Tài chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phòng Kiểm soát TTHC có chức năng giúp Chánh Văn phòng Bộ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phòng Kiểm soát TTHC sẽ tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Bộ Tài chính trong xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát TTHC để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt; Kiểm soát quy định và việc thực hiện TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính theo quy định tại Chương II, III Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Ngoài ra, đơn vị này là đầu mối tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính; đồng thời có nhiệm vụ thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo chế độ kiêm nhiệm tại các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ…

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Phòng Kiểm soát TTHC có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc điền biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí TTHC của các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá độc lập tác động của TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

T.Th
Nguồn: Báo Hải quan Online