Dự thảo Nghị định quy định về thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Kể từ khi Luật Thanh tra 2010 ra đời với nhiều quy định đổi mới về thanh tra viên, người thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên như Chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ đặc thù đối với thanh tra viên (Điều 63); Thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thanh tra viên (Khoản 2 điều 33); tiêu chuẩn cụ thể của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (Điều 34); tiêu chuẩn cụ thể, chế độ, chính sách, trách nhiệm đối với cộng tác viên thanh tra; việc trưng tập cộng tác viên thanh tra (Điều 35); tiêu chuẩn cụ thể đối với Thanh tra viên của từng ngạch thanh tra  (Khoản 2 Điều 32).

Các quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra theo quy định tại Nghị định số 100/2007/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở Luật thanh tra năm 2004 nhưng có một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra không còn phù hợp với Luật thanh tra năm 2010, Luật cán bộ, công chức 2008 cũng như thực tiễn quản lý, sử dụng thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra. Cụ thể là chưa quy định tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; còn thiếu các quy định về thủ tục bổ nhiệm; thẩm quyền bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra viên, việc cấp phát thẻ thanh tra… chưa phù hợp với các quy định của pháp luật.

Vì vậy, để thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 và đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, sử dụng thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra thì Chính phủ cần thiết phải ban hành Nghị định quy định về thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra thay thế Nghị định số 100/2007/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định này bao gồm 6 chương và 35 điều./.

Click vào đây để tải toàn văn  Tải Dự thảo Nghị định

Nguồn: Tạp chí Thanh tra