Dự tính nhiều biện pháp hỗ trợ ngân hàng yếu kém
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo lần 1 Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, trong đó nêu các biện pháp hỗ trợ tài chính cho các ngân hàng yếu kém.

Cụ thể, dự thảo đưa ra bốn biện pháp chính, trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ xử lý nợ xấu và nguồn vốn mà tổ chức tín dụng yếu kém là ngân hàng thương mại được áp dụng một hoặc một số biện pháp đó.

Thứ nhất, ngân hàng yếu kém được bán nợ xấu không đủ điều kiện hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm đang bị kê biên theo quy định pháp luật cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Thứ hai, ngân hàng yếu kém có thể được vay tái cấp vốn, vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Thứ ba, nhóm này được miễn hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi đã được phê duyệt, nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt.

Thứ tư, được hạch toán dần vào chi phí đối với phần chênh lệch giữa giá bán nợ/khoản phải thu/khoản đầu tư góp vốn với giá trị ghi sổ của các khoản trên phù hợp với tình hình tài chính của tổ chức tín dụng yếu kém theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá 10 năm.

Ngoài ra, các ngân hàng yếu kém có thể được hỗ trợ bằng các biện pháp khác theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Các tổ chức tín dụng yếu kém là công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ nếu dự thảo luật trên được giữ nguyên và ban hành.

Theo dự thảo, các tổ chức tín dụng yếu kém này cũng được bán nợ xấu không đủ điều kiện hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm đang bị kê biên theo quy định pháp luật cho VAMC; được miễn hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt.

Riêng quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô trong diện yếu kém được vay đặc biệt của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam với mức lãi suất 0% theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt.
Công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô thuộc nhóm trên, theo phương án nêu trong dự thảo, cũng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất 0% theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt.

Công ty tài chính được hạch toán dần vào chi phí đối với phần chênh lệch giữa giá bán nợ/khoản phải thu/khoản đầu tư góp vốn với giá trị ghi sổ của các khoản trên phù hợp với tình hình tài chính của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo Phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá 10 năm.

Quỹ tín dụng nhân dân nhận tiền gửi hoặc vay đặc biệt của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam với mức lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt.

Theo Thời báo Kinh tế Sài gòn điện tử