Dứt khoát “loại“ dự án Luật chưa đủ điều kiện
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thể chế luật pháp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển

 
Chính phủ đã thảo luận về Báo cáo kết quả xây dựng luật, pháp lệnh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII; tình hình triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII và năm 2012; các giải pháp nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh trong thời gian tới.
 
Đồng thời, Chính phủ nghe, thảo luận về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/2007/NĐ – CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Báo cáo về việc sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ nhận định, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, công tác xây dựng luật và pháp lệnh có nhiều cố gắng, góp phần xây dựng thể chế pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, nhìn lại hệ thống thể chế luật pháp vẫn còn không ít bất cập, chương trình còn dài trải, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển…
 
Trong điều kiện việc hoàn thiện thể chế được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những khâu khâu đột phá chiến lược, việc đề xuất xây dựng dự án luật, pháp lệnh phải thực sự cần thiết, có tính khả thi trong thực tiễn cuộc sống, được thẩm tra chặt chẽ, khoa học; cương quyết đưa ra khỏi chương trình những dự án luật, pháp lệnh chưa hội đủ các điều kiện cần thiết…
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, chuẩn bị các dự án luật có tính cấp bách để bổ sung chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2012, 2013 và khóa XIII.
 
Sẽ kiến nghị về giao đất sau năm 2013
 
Sau khi nghe các thành viên Chính phủ thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong khi chờ có Luật Đất đai sửa đổi, tinh thần chung của Chính phủ kiến nghị Quốc hội là khi hết thời hạn giao đất, cho thuê đất vào năm 2013, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; người sử dụng đất được thực hiện đầy đủ các quyền theo pháp luật quy định trong đó có quyền được cầm cố, thế chấp… Đồng thời giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo này để trình Chính phủ trong phiên họp Chính phủ tới.
 
Các thành viên Chính phủ cũng đã cơ bản đồng tình với dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa và đề nghị bổ sung hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa; việc quy định các trường hợp phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa…
 
Với quan điểm, “đất trồng lúa là tư liệu sản xuất đặc biệt, là yếu tố quyết định an ninh lương thực quốc gia, nên cần phải bảo vệ nghiêm ngặt, sử dụng có hiệu quả”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tinh thần chung trong Nghị định là phải giữ ổn định đất lúa. Khi lập quy hoạch có đụng chạm đến đất lúa dứt khoát phải được thẩm định, phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý…
 
Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, thảo luận dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; các dự án Luật: Dự trữ quốc gia; Thư viện; Xuất bản (sửa đổi); Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư…
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao các Bộ chức năng chủ trì soạn thảo phối hợp các Bộ, ngành cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, sớm hoàn chỉnh các dự án Luật nêu trên để trình Quốc hội.
 
Từ năm 2007 đến năm 2011, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 75 dự án trên tổng số 89 dự án (chiếm 84,26%) luật, pháp lệnh mà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua.

Riêng năm 2008, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 27 dự án, chiếm tỷ lệ 93,1% tổng số các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua năm 2008.
 

Huy Anh
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam