Giá thiết bị trúng thầu cao hơn giá được duyệt có được Kho bạc Nhà nước chấp thuận thanh toán?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Độc giả đề nghị được giải đáp về việc thanh toán gói thầu không được Kho bạc Nhà nước chấp nhận do giá thiết bị trúng thầu cao hơn giá thiết bị được duyệt.

Độc giả Phạm Bá Thuyết  (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Dự án nâng cấp cải tạo công trình của đơn vị tôi được duyệt tổng mức đầu tư 2,06 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây lắp 1,38 tỷ đồng; thiết bị 368 triệu đồng. Gói thầu xây lắp đấu thầu qua mạng. Giá trị trúng thầu xây lắp 1,3 tỷ đồng; thiết bị 394 triệu đồng.

Khi đơn vị tôi tiến hành thanh toán tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh Từ Sơn (Bắc Ninh) thì không được chấp nhận do giá thiết bị trúng thầu cao hơn giá thiết bị được duyệt. Kho bạc yêu cầu đơn vị tôi lập quyết định điều chỉnh cơ cấu chi phí trong quyết định duyệt trước khi ký hợp đồng.

Tôi xin hỏi, Kho bạc làm như vậy có đúng?

Kho bạc Nhà nước trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 và 2 Điều 40 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thống nhất quản lý Nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng; hướng dẫn về nội dung, phương pháp xác định và quản lý, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình, vì vậy, Kho bạc Nhà nước đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Ngày 20/7/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 2806/BXD-KTXD về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đề nghị đơn vị ông Thuyết nghiên cứu phối hợp với Kho bạc Nhà nước Từ Sơn thực hiện (Kho bạc Nhà nước đã sao gửi công văn của Bộ Xây dựng cho Kho bạc Nhà nước Từ Sơn).

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2502/KBNN-KSC ngày 25/5/2021 của Kho bạc Nhà nước đề nghị hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Việc xác định, thẩm định dự toán xây dựng công trình làm cơ sở phê duyệt phải đảm bảo sự phù hợp của dự toán xây dựng công trình với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; sự phù hợp của nội dung dự toán xây dựng công trình với các nội dung và yêu cầu của dự án.

2. Trường hợp dự toán của một số hạng mục trong dự toán xây dựng công trình được phê duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hạng mục tương ứng trong tổng mức đầu tư xây dựng nhưng tổng dự toán không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng không quy định chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh hoặc trình người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư.

Công văn số 2806/BXD-KTXD ngày 20/7/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng