Gói thầu chào hàng cạnh tranh có bắt buộc phải đấu thầu qua mạng?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Gói thầu chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy trình rút gọn có bắt buộc phải áp dụng đấu thầu qua mạng hay không?

Độc giả Nguyễn Ngọc Anh (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Điều 57 và Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn thì bên mời thầu có quyền đăng tải thông báo mời chào hàng trên báo, mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá trực tiếp đến 3 nhà thầu có năng lực (không cần đấu thầu qua mạng).

Điểm a Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, tuy nhiên không nói rõ có bao gồm chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn hay không.

Tôi xin hỏi, vậy chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn có bắt buộc phải áp dụng đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT không hay chủ đầu tư có quyền lựa chọn qua mạng hoặc không qua mạng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 và Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 1/2/2020 phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Đối với vấn đề của bà Ngọc Anh, gói thầu chào hàng cạnh tranh thuộc hạn mức phải đấu thầu qua mạng được thực hiện theo quy định nêu trên.