Góp ý dự thảo khung chính sách pháp luật phát triển dịch vụ môi trường
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo tính toán của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô Thị và Khu công nghiệp, hằng ngày, cả nước có khoảng 2 triệu mét khối nước thải sinh hoạt đô thị, nước thải bệnh viện và nước thải sản xuất thải trực tiếp vào nguồn nước mặt, trong khi đó, năng lực xử lý nước thải đô thị mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu.

Đối với xử lý khí thải mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể song nước ta chưa hình thành ngành công nghiệp chế tạo thiết bị xử lý khí một cách chuyên nghiệp và đồng bộ đủ sức cạnh tranh với thiết bị nhập ngoại. Trong vòng 5 năm qua đã có sự phát triển đáng kể của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ môi trường và dần hình thành thị trường cho loại hình này, tuy nhiên, thị trường này vẫn chưa chuyên nghiệp, đơn giá không thống nhất và chất lượng cung cấp dịch vụ không đồng đều, nguồn nhân lực còn hạn chế. Hệ thống văn bản pháp luật về dịch vụ môi trường ở nước ta đã được xây dựng và từng bước được hoàn thiện nhưng còn thiếu và tản mạn, chưa có tính hệ thống, thiếu nhất quán,chính sách chưa đầy đủ, việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển loại hình dịch vụ môi trường là hết sức cần thiết. Dự thảo chính sách và pháp luật về dịch vụ môi trường sẽ cụ thể chính sách, hành lang pháp lý ràng buộc cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này có điều kiện phát triển. Thứ thưởng Bộ Tài nguyên và môi trường – PGS TS Bùi Cách Tuyến nói:

Nguồn: www.voh.com.vn