Hai phương án hệ thống tổ chức Quản lý thị trường
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đề xuất phương án 1 của Bộ Công Thương: Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức thành hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất, có cơ cấu tổ chức như sau: Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương; Cục Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh) là cơ quan quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Phương án 2, Bộ đề xuất như sau: Lực lượng Quản lý thị trường được tổ chức từ trung ương đến địa phương, theo nguyên tắc tập trung thống nhất, có cơ cấu tổ chức như sau: Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương; Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh là cơ quan Quản lý thị trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo dự thảo, Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường. Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh. Tổng cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại Thành phố Hà Nội. Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở riêng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ở phương án 1, Bộ đề xuất Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, còn phương án 2, cơ quan này được đề xuất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2 phương án nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, dự thảo cũng đề xuất theo 2 phương án tương ứng.

Cụ thể, bên cạnh các nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác được giao liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn; quản lý tổ chức và xây dựng lực lượng Quản lý thị trường địa phương…, theo phương án 1, Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh có nhiệm vụ xây dựng và trình Tổng cục Quản lý lý thị trường kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa theo quy định của pháp luật; các chủ trương, biện pháp, dự án cần thiết để thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý thị trường.

Theo phương án 2, Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa theo quy định của pháp luật; các chủ trương, biện pháp, dự án cần thiết để thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý thị trường…

Theo Báo Điện tử Chính phủ