Hoàn thiện pháp luật Hàng hải để thực hiện Chiến lược biển
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, giai đoạn 2007 – 2010, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ hoàn thành việc xây dựng mới, sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 nhằm bảo đảm đến năm 2010, pháp luật về hàng hải cơ bản được hoàn thiện thêm một bước.

Giai đoạn 2011 – 2015, Cục sẽ tiếp tục rà soát để sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 phù hợp với tiến trình phát triển, hội nhập của ngành Hàng hải đồng thời tổ chức nghiên cứu xây dựng Đề án sửa đổi Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 theo hướng bảo đảm đầy đủ nội dung điều chỉnh, thống nhất với pháp luật Nhà nước và các điều ước hàng hải quốc tế mà Việt Nam là thành viên để trình Quốc hội thông qua vào năm 2015.

Giai đoạn 2016 – 2020, Cục sẽ hoàn thành việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 (sửa đổi). Cùng với đó, Cục sẽ tổ chức rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật Hàng hải hiện hành để đến năm 2020, pháp luật về hàng hải cơ bản được hoàn thiện theo hướng hiện đại.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Cục Hàng hải sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Chính phủ và các cơ quan có liên quan về việc ký kết, gia nhập các hiệp định, công ước quốc tế về hàng hải.

Trước mắt, đến năm 2015, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ nghiên cứu trình Chính phủ quyết định gia nhập các điều ước như Công ước lao động hàng hải 2006, Công ước quốc tế về an toàn container 1972, Công ước ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng hải 2005 (sửa đổi), Công ước về thành lập quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu 1992 (sửa đổi) và một số công ước hàng hải quốc tế cần thiết khác.

Bên cạnh đó, Cục cũng sẽ tiếp tục đàm phán, ký kết thỏa thuận với các nước về phân định vùng thông báo bay (FIR), vùng TKCN hàng hải (MSRZ), vùng xử lý thông tin TKCN hàng hải (MCC), vùng hành trình gần bờ (NCV) và những vấn đề liên quan khác phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cũng theo Cục Hàng hải Việt Nam, từ nay đến năm 2010, Cục sẽ nghiên cứu, đề xuất ký kết hiệp định hàng hải với các nước Singapore, Ai Cập, Myanmar, Algeria…

Nguồn: Báo Giao thông Vận tải