Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành Ngân hàng làm cơ sở để Ban Lãnh đạo NHNN, Thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 25/NQ-CP; 

Thông qua việc tổ chức, triển khai, thực hiện Chương trình hành động của ngành Ngân hàng, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò của tổ chức, đơn vị, trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (04-NQ/TW ngày 30/10/2016); 

Chương trình hành động của ngành Ngân hàng phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cấp ủy và cơ quan, đơn vị trong Ngành và góp phần thúc đẩy các cấp ủy, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chương trình hành động là cơ sở để kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Kết quả triển khai, thực hiện là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá phân loại kết quả công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Kế hoạch có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: (i) Nhóm các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên hàng năm, bao gồm: Tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động của Ngành; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách của Ngành phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đoàn thể chính trị – xã hội trong Ngành trong việc thực hiện Nghị quyết; 

(ii) Nhóm các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình được thể hiện trên các mặt nội dung sau: Về tổ chức bộ máy; Về công tác cán bộ; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm; Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu rõ, trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nêu trên, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình hành động hoặc lồng ghép vào chương trình công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị mình; trong đó phải thể hiện bằng các giải pháp, nhiệm vụ, công việc, kế hoạch triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể. Văn phòng NHNN làm đầu mối giúp Thống đốc NHNN kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

P.Linh
Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/ke-hoach-hanh-dong-cua-nganh-ngan-hang-thuc-hien-nghi-quyet-so-25nq-cp-61266.html