Khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Đây là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai về vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25.2.2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam ngày 20.7.

Mặt trận "không còn hình thức"

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự đổi mới trong các phong trào thi đua ở địa phương, các bộ, ngành, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Kết luận 160 ngày 15.1.2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8.12.2009 và Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đánh giá: Mặt trận không còn hình thức, hành chính hóa, chậm đổi mới; hoạt động có chuyến biến tích cực; trách nhiệm của Nhà nước đối với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội được đề cao; sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội được tăng cường.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, “vấn đề lo lắng nhất hiện nay vẫn là lòng dân”. Những kết quả đạt được của đất nước trong suốt thời gian qua cho thấy, nhân dân tin vào Đảng, Nhà nước khi nền kinh tế vĩ mô được ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Đặc biệt là những chỉ đạo quyết liệt của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua đã củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại cuộc làm việc

Nhấn mạnh đến vai trò của Mặt trận, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ: Từ Quyết định số 290-QĐ/TW đến nay, Đảng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến dân vận và mặt trận trong đó đều khẳng định vị trí quan trọng của MTTQ. 10 năm qua, hoạt động của MTTQ đều có chuyển biến tích cực. Vai trò đại diện của MTTQ ngày càng làm tốt hơn; việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ được tăng cường. Đặc biệt, MTTQ có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội. Nhận thức của các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội và nhận thức của Nhân dân đối với sự định hướng, tổ chức hoạt động của MTTQ đều có chuyển biến tích cực. MTTQ giữ vai trò nòng cốt trong cơ chế dân chủ đại diện, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân. Mặt trận thực hiện tốt cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Cán bộ mặt trận phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động của mặt trận thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thẳng thắn nhìn nhận: “công tác phê và tự phê hiện nay chưa thực sự được phát huy. Tình trạng vô cảm, đạo đức xã hội, mối quan hệ trong gia đình đang ở mức báo động. Vấn đề an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, môi trường, quản lý đô thị đang gây nhức nhối trong xã hội. Thực trạng này, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các địa phương biết, nhân dân ở địa bàn biết nhưng tại sao không lên tiếng? Đây là thách thức cần phải nhìn nhận rõ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc 

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, công tác dân vận, mặt trận có mặt vẫn chưa theo kịp sự thay đổi về tâm tư, tình cảm của đoàn viên, hội viên; chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng trong nhân dân. Việc nắm tình hình nhân dân và hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế, còn có nơi nhân dân bị lợi dụng, bị xúi giục, kích động nghe theo các thế lực phản động, thù địch. Vẫn còn một số nơi, nhân dân chưa đồng thuận với cách giải quyết của chính quyền cơ sở; vẫn còn tình trạng khiếu nại, tố cáo, đơn thư kéo dài, tụ tập đông người; đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn.

Từ phân tích này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, phải nhận diện những thuận lợi, khó khăn, phong tục, tập quán của nhân dân từng vùng, từng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hải đảo, dân tộc, tôn giáo để tập trung nguồn lực giúp đỡ thiết thực

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, cần củng cố kiện toàn bộ máy, qua đó, lựa chọn được những cán bộ Mặt trận đủ tâm, đủ tầm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và các nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai

Nhấn mạnh trong bối cảnh mới còn nhiều vấn đề bức xúc, khiếu nại của dân còn phức tạp, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, thực chất. Theo đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cần quan tâm phổ biến, quán triệt sâu rộng về các nội dung của Quyết định 290 của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận để vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và các nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tạo sự đồng thuận của nhân dân khi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, MTTQ cần tăng cường phối hợp để đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan mật thiết trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

“Thời gian tới hoạt động của Mặt trận cần hướng về cơ sở, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở”, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.