Khuyến nghị sửa đổi Luật Đất đai
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Các khuyến nghị chỉ rõ những lĩnh vực quan trọng nhất cần sửa đổi của Luật Đất đai gồm: thu hồi và bồi thường đất; tăng cường bảo vệ quyền sử dụng đất của nông dân; quyền sử dụng đất của cộng đồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tăng cường sự nhất quán, minh bạch của pháp luật đất đai… Theo đó, các chuyên gia cho rằng việc thu hồi đất bắt buộc bởi Nhà nước chỉ giới hạn cho các trường hợp phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng. Đất chỉ bị thu hồi sau khi hoàn tất thủ tục minh bạch gồm thông báo công khai trước và thảo luận với những người bị tác động. Về quyền sử dụng đất của các hộ nông nghiệp, cần được cấp không có thời hạn. Người nông dân có đất trồng lúa nên được tự do chuyển đổi sao cho sử dụng đất có hiệu quả hơn, hoặc được trợ cấp nếu họ bị yêu cầu phải giữ đất trồng lúa. Các giới hạn về mức sử dụng đất cần được nới lỏng đối với các hộ nông dân cá thể.

Nguồn: Báo Đại biểu nhân dân