Năm 2008 sẽ thêm 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Báo cáo tổng kết thị trường bảo hiểm năm 2007, ông Trịnh Thanh Hoan cho biết trong năm vừa qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, Tổng doanh thu ngành bảo hiểm cả năm ước đạt 24.039 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 17.696 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2006. Doanh thu hoạt động đầu tư đạt 6.343 tỷ đồng, tăng 11,09% so với năm 2006. Ngành bảo hiểm đã huy động đầu tư trở lại nền kinh tế 42.887 tỷ đồng, tăng trên 10.000 tỷ đồng so với năm 2006. Trong năm 2007, thị trường phát triển an toàn không xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh, không phát sinh khiếu kiện lớn và số doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ xin thành lập mới tăng lên.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trên, thị trường cũng còn nhiều hạn chế như: Tăng trưởng chưa xứng với tiềm năng; Trình độ tin học của các doanh nghiệp bảo hiểm chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý; Thị trường phát triển nhanh nhưng số lượng cán bộ còn thiếu và chất lượng còn yếu; Cạnh tranh không lành mạnh và các doanh nghiệp mới chỉ tập trung tăng trưởng doanh thu, thị phần nhưng chưa chú trọng nhiều đến chất lượng dịch vụ và hiệu quả.

Để khắc phục được tình trạng trên, trong năm 2008 các doanh nghiệp cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng hoá sản phẩm, quản lý tốt các kênh phân phối, nâng cao chất lượng khai thác dịch vụ, chú trọng công tác đánh giá rủi ro, xác định các nghiệp vụ và địa bàn trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả hoạt động tương xứng với sự phát triển của thị trường đồng thời cần tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Trịnh Thanh Hoan cho biết năm 2008 sẽ có khoảng 10 doanh nghiệp được cấp phép mới nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này lên 51 doanh nghiệp/.

Nguồn: Website Bộ Tài chính