Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán có gì mới?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

  Theo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi, gồm 91 điều vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, TTCK chính thức có một loạt quy định mới. Điều này đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ dần những bất cập phát sinh trong thực tiễn vận hành của TTCK.

  Ngoài những quy định nhằm chi tiết hoá các điều khoản mà Luật giao cho Chính phủ thực hiện, UBCK cho biết, Nghị định còn hướng dẫn các nội dung cần thiết khác của Luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nên phạm vi điều chỉnh được mở rộng với các nội dung cơ bản: chào bán chứng khoán, chào mua công khai, niêm yết, đầu tư chứng khoán, dịch vụ chứng khoán…

  Nghị định bổ sung các trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng có tính chất đặc thù như: chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài, chào bán để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần, chào bán của cổ đông lớn trong công ty đại chúng, phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu… Nghị định đưa ra các quy định cụ thể hơn, đồng thời hướng dẫn những nội dung mới trong Luật Chứng khoán sửa đổi. Đáng chú ý là quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán riêng lẻ.

  Nghị định cũng đưa ra quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, thủ tục chào bán và niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại nước ngoài; quy định về niêm yết tại sở GDCK nước ngoài, nhằm tạo sự gắn kết giữa hoạt động phát hành và niêm yết chứng chỉ lưu ký trên sở GDCK. Văn bản mới còn bổ sung quy định cụ thể đối với trường hợp phát hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam của tổ chức Việt Nam. Quy định mới còn bổ sung nội dung về: hủy bỏ niêm yết chứng khoán của các tổ chức phát hành nước ngoài tại Việt Nam…

  Nghị định đưa ra hướng dẫn nâng mức vốn tối thiểu của DN niêm yết lên 30 tỷ đồng. Đặc biệt, văn bản này đưa ra một số nội dung mới nhằm tiếp tục nỗ lực thu hẹp thị trường tự do, phát triển thị trường có tổ chức bằng quy định: tổ chức chào bán cổ phiếu và chứng chỉ quỹ sau khi phát hành 1 năm phải thực hiện niêm yết.

  Theo quy định mới, báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo quý gần nhất của công ty đại chúng phải được một công ty kiểm toán xác nhận để tăng tính trung thực về tình hình tài chính của công ty trong hồ sơ đăng ký. Nghị định còn bổ sung quy định về công bố thông tin và hủy đăng ký công ty đại chúng để bảo đảm tính minh bạch, tránh vụ lợi…

  Văn bản mới cũng bổ sung quy định cụ thể về: chào mua công khai; các CTCK được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch của NĐT cá nhân; công ty quản lý quỹ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư… Quy định mới còn hướng dẫn cụ thể về hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản…

  Điểm đáng chú ý khi Nghị định có hiệu lực là sẽ thay thế một loạt văn bản hiện hành như: Nghị định 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ, Nghị định 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán… Việc tập trung các quy định về TTCK trong nghị định này, theo UBCK, không chỉ tăng cường tính thống nhất của văn bản dưới luật, mà quan trọng hơn là tạo thuận lợi cho việc áp dụng luật. Trên cơ sở quy định của Nghị định, Bộ Tài chính, UBCK chuẩn bị ban hành một loạt văn bản hướng dẫn liên quan. Trong năm nay, khuôn khổ pháp lý cho TTCK sẽ cơ bản hoàn chỉnh.

Hữu Hòe
Nguồn: Báo điện tử Đầu tư Chứng khoán