Nhiều quy định chưa được thực thi nghiêm túc
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bên cạnh các chuyển biến nêu trên, Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, cũng như những khó khăn của liên ngành trong công tác này. Trong đó nổi lên, tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; việc tuyên truyền, giải thích một số chính sách, quy định mới còn thiếu kịp thời, chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng… Đặc biệt, nhiều quy định của pháp luật trong lĩnh vực này chưa được thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất,…

Từ thực tế nêu trên, Báo cáo này cũng đã đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực này; đồng thời có các kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan về việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó có những đề xuất, kiến nghị quan trọng. Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, đặc biệt ưu tiên việc rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành trên nguyên tắc một việc chỉ do một cơ quan chủ trì thực hiện, đối với những công việc đòi hỏi phải có sự phối hợp thì phải quy định rõ ràng, cụ thể một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong quản lý, điều hành. Ngoài ra, tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành có liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành, tránh trùng lặp, chồng chéo; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, côngchức trong thực thi công vụ kết hợp với tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

BoxThực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3.1.2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tư pháp đã lựa chọn chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là lĩnh vực trọng tâm, liên ngành để tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2015. Việc lựa chọn lĩnh vực nêu trên xuất phát từ thực tế đây là lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của nhiều bộ, ngành và hiện đang có nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, cũng như tồn tại những điểm nóng trong dư luận xã hội. 
 


Nguyễn Minh
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân