Nộp thuế qua … điện thoại, ATM!
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

24/24

Thông tư hướng dẫn về GD ĐT trong đăng ký thuế (ĐKT) (không áp dụng đối với trường hợp ĐKT theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký DN); GD ĐT trong khai thuế; GD ĐT trong nộp thuế; Thủ tục cấp, tạm đình chỉ, thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về GD ĐT trong lĩnh vực thuế (dịch vụ T-VAN); Thực hiện GDĐT trong lĩnh vực thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Người nộp thuế (NNT) thực hiện GD ĐT trong lĩnh vực thuế phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực, có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế (CQT). Tổ chức, cá nhân thực hiện GD ĐT trong lĩnh vực thuế với CQT, CQT khi thực hiện thông báo ĐT tại Thông tư này phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

NNT được thực hiện các GD ĐT trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin ĐT của CQT 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết).Ngày nộp hồ sơ (HS) thuế ĐT được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày. Thời điểm nộp HS thuế ĐT là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp HS thuế ĐT của CQT. CQT gửi Thông báo xác nhận đã nhận được HS thuế ĐT đến địa chỉ thư ĐT của NNT hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) chậm nhất 15 phút sau khi NNT hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN hoàn thành việc gửi HS thuế ĐT.

Trong trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện GD ĐT trong lĩnh vực thuế, NNT, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời.Trường hợp đến hạn nộp HS khai thuế ĐT mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, NNT lập HS khai thuế bằng giấy và nộp cho CQT trực tiếp quản lý.Trường hợp do lỗi của cổng thông tin ĐT của CQT thì NNT không bị phạt chậm nộp HS khai thuế nếu NNT nộp HS khai thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp HS khai thuế.

Hai bên có quyền và nghĩa vụ gì?

Thông tư quy định NNT thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật GD ĐT và các văn bản hướng dẫn; Có trách nhiệm quản lý chữ ký số và đảm bảo tính chính xác của chữ ký số trên HS thuế ĐT; quản lý tên và mật khẩu của tài khoản GD thuế ĐT để đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu trên hệ thống; Có trách nhiệm lưu trữ và đảm bảo tính toàn vẹn toàn bộ chứng từ ĐT trong lĩnh vực thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật GD ĐT và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đối với CQT và công chức thuế, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật GDĐT và các văn bản hướng dẫn; Hướng dẫn, hỗ trợ để NNT và tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thực hiện các GD ĐT trong lĩnh vực thuế; Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu thuế ĐT đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và liên tục. Thời gian dừng hệ thống để bảo trì không được quá 2% tổng số giờ cung cấp dịch vụ; Cung cấp thông tin hỗ trợ thu NSNN cho các ngân hàng.

Các ngân hàng thương mại đáp ứng các điều kiện theo quy định về pháp luật về GD ĐT, có dịch vụ ngân hàng NN đảm bảo ghi nhận và truyền tải được đầy đủ thông tin về nộp thuế của NNT được thực hiện thu thuế bằng phương thức ĐT. NNT ngoài việc có chứng thư số, có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư ĐT liên lạc ổn định phải sử dụng mã số thuế khi thực hiện GD ĐT trong thủ tục nộp thuế.

NNT có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế ĐT: GD trực tiếp với ngân hàng nơi NNT mở tài khoản thông qua các kênh GD ĐT (Internet, Mobile, ATM) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế; Thông qua cổng thông tin ĐT của CQT.

Ngày nộp thuế ĐT được xác định là ngày ngân hàng đã chấp nhận thanh toán và xác nhận trên chứng từ nộp thuế ĐT của NNT.

Chứng từ nộp thuế ĐT gồm các loại: Giấy nộp tiền vào NSNN dưới dạng ĐT theo mẫu quy định của Bộ Tài chính; Bảng kê chứng từ nộp thuế dưới dạng ĐT do Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước lập; Biên lai nộp NSNN in từ máy ATM (có các thông tin sau: Các thông tin chung về ngân hàng thương mại thực hiện dịch vụ thu NSNN qua thẻ ATM; Các thông tin về NNT như mã số thuế, tên NNT, số thẻ, số tài khoản thẻ, số dư cuối, mục lục NSNN; Các thông tin liên quan đến GD nộp thuế: thời gian thực hiện GD (giờ, ngày, tháng, năm); tổng số tiền nộp NSNN; chi tiết số tiền nộp NSNN theo từng tiểu mục).


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011.

Hiểu My
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam