Phí cấp mã số mã vạch
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch được thực hiện theo quy định tại Thông tư 232/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch bao gồm: Phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch; Phí duy trì sử dụng mã số mã vạch của các loại mã doanh nghiệp, mã địa điểm toàn cầu GLN, mã EAN-8; Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch, duy trì sử dụng mã số mã vạch hoặc nộp hồ sơ đề nghị xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài thì phải nộp phí cấp mã số mã vạch theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư quy định mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch như sau:

STT Phân loại phí Mức thu

(đồng)

1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng) 1.000.000/mã
2 Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN) 300.000/mã
3 Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) 300.000/mã

Mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài được quy định như sau:

STT Phân loại Mức thu

(đồng)

1 Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm 500.000/hồ sơ
2 Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm 10.000/mã

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Lan Phương
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ