Quý I/2017 văn bản nợ đọng giảm so cùng kỳ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trong Quý I/2017, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 103 văn bản gồm: 37 văn bản quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết đã có hiệu lực; 66 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

Đến ngày 28/3/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 18/103 văn bản.

Cụ thể, đối với 37 văn bản quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết đã có hiệu lực: đã ban hành được 12/37 văn bản, đạt 32,43% . Còn chưa ban hành 25/37 văn bản quy định chi tiết 11 luật, chiếm 67,57%, trong đó, 11 văn bản đang soạn thảo; 5 văn bản đã thẩm định, đang được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện; 9 văn bản đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Đối với 66 văn bản quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, hiện đã ban hành được 6/66 văn bản. Còn lại 60/66 văn bản đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Theo Bộ Tư pháp, trong Quý I/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc soạn thảo, trình các dự án, dự thảo văn bản nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ nên công tác này đã đạt được nhiều kết quả. Nhìn chung, nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành đúng thời hạn, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Nội dung các văn bản quy định chi tiết đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi. Số văn bản nợ ban hành còn 25 văn bản, giảm 15 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (nợ 40 văn bản).

Tuy nhiên, Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm, tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, nhất là nợ thông tư; số lượng văn bản nợ ban hành tăng 11 văn bản so với cuối năm 2016 (14 văn bản).

Hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản

Trong Quý II/2017, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 85 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, theo Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết của bộ, ngành mình nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản, nợ đọng văn bản.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

– Các dự án luật, pháp lệnh trình Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong Quý I/2017 và nhiệm vụ trình Chính phủ trong Quý II/2017

– Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được ban hành trong Quý I/2017

– Danh mục văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực

– Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới

Thanh Hoài

 Nguồn: www.chinhphu.vn