Quốc hội thông qua Luật kế toán(sửa đổi)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trước đó, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, các đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kế toán (sửa đổi)

Dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) bao gồm 6 chương, 74 Điều quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp kế toán.

Theo báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội về việc bổ sung đối tượng áp dụng là cá nhân, hộ kinh doanh hoặc quy định đối tượng áp dụng là tất cả các tổ chức có hoạt động tài chính…, dự thảo Luật đã rà soát, bổ sung các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật hiện hành và bổ sung một số đối tượng Luật hiện hành chưa quy định, bảo đảm tính bao quát, đầy đủ.

Dự thảo Luật chủ yếu quy định những nội dung mang tính nguyên tắc trong hoạt động kế toán nên đều áp dụng cho mọi lĩnh vực, do đó không tách các chương riêng về kế toán nhà nước và kế toán doanh nghiệp, mà chỉ có một số quy định riêng cho kế toán nhà nước và kế toán doanh nghiệp. Việc quy định cụ thể về chế độ kế toán đối với từng lĩnh vực sẽ được điều chỉnh bằng các văn bản dưới luật để phù hợp với thực tiễn (hiện nay, Chính phủ đã có Nghị định số 128/2004/NĐ- CP quy định về kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định về kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh).

Về vấn đề nguyên tắc kế toán, có ý kiến đại biểu đề nghị xem xét lại cụm từ “luôn biến động”, hoặc thay bằng cụm từ “có thay đổi đáng kể” tại khoản 1 về nguyên tắc ghi nhận theo giá trị hợp lý; bổ sung cụm từ “tại thời điểm lập báo cáo tài chính” vào cuối khoản 1 để thống nhất với khoản 1 Điều 28 của Dự thảo luật.

 Tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý nguyên tắc này như sau: “Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính”.

Có ý kiến các đại biểu đề nghị xem xét quy định cấm doanh nghiệp lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính vì yêu cầu cập nhật để phục vụ quản trị doanh nghiệp. Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban soạn thảo giải trình như sau: để ngăn chặn tình trạng ngoài hệ thống sổ kế toán tài chính theo quy định, đơn vị kế toán còn lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính khác phản ánh không đúng tình hình tài chính của đơn vị để đối phó với các cơ quan quản lý nhà nước, sử dụng để làm hồ sơ vay vốn các tổ chức tín dụng, đấu thầu, thực hiện các giao dịch trên thị trường tài chính…, dự thảo Luật cần có quy định cấm hành vi này. Trong đó, chỉ quy định cấm đơn vị kế toán lập 02 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên, nhưng không cấm đối với kế toán quản trị như giải thích tại Điều 3 của Dự thảo luật. Vì vậy, xin được giữ nguyên như Dự thảo luật.

Về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (Điều 60), có ý kiến đề nghị bổ sung vào điểm c khoản 3 Điều 60 của Dự thảo luật: “Trường hợp thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp, giám đốc phải là kế toán viên hành nghề”.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hôi, dự thảo Luật quy định theo hướng chủ sở hữu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải là các cá nhân có chứng chỉ hành nghề để bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ, bảo đảm nguyên tắc gắn trách nhiệm của người góp vốn với trách nhiệm nghề nghiệp. Như vậy, đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ kế toán cần có quy định chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là giám đốc để bảo đảm nguyên tắc trên. Do đó, đề nghị cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

Luật kế toán có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

An Vy
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội