Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo quy định tại Nghị định số 68/2013/NĐ-CP, Chính phủ quy định chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân và tổ chức tài chính vi mô) phải nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Trong đó, tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Riêng các ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Đồng thời, Chính phủ cũng quy định 03 trường hợp được cấp lại Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi, cụ thể: Khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được NHNN cho phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân; khi Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi bị mất, rách nát, hư hỏng hoặc khi có sự thay đổi thông tin của Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi.

Đối với các Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi được cấp trước ngày 19/8/2013 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng, trừ các trường hợp được cấp cho tổ chức không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định.

Nghị định số 68/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2013.

Nguồn: MOF