Sửa đổi Luật thuế XK, thuế NK phù hợp với thực tiễn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Chính sách thuế và đại diện Tổng cục Hải quan đã báo cáo những kết quả đạt được sau gần 7 năm thực hiện Luật thuế XK, thuế NK.

Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành ban hành 25 quyết định và thông tư hướng dẫn luật và nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của  Luật thuế XK, thuế NK; Bộ Tài chính ban hành 200 văn bản (quyết định và thông tư) hướng dẫn về mức thuế suất thuế XK, thuế NK.

Ông Lưu Đức Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế cho biết, Luật thuế XK, thuế NK được Quốc hội thông qua ngày 14-6-2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2006, có phạm vi điều chỉnh đến các chủ thể liên quan trong lĩnh vực thuế XK, NK.

Ngay sau khi Luật Thuế XK, thuế NK được ban hành, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện. Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết các điều, khoản thực hiện Luật tương đối đồng bộ, kịp thời và đầy đủ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành ban hành 25 quyết định và thông tư hướng dẫn luật và nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của  Luật thuế XK, thuế NK; Bộ Tài chính ban hành 200 văn bản (quyết định và thông tư) hướng dẫn về mức thuế suất thuế XK, thuế NK.

Đến nay, sau gần 7 năm thực hiện đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Ngành Hải quan đã đổi mới phương thức quản lí, tạo chuyển biến trong hoạt động của toàn Ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí thuế, tăng cường trang thiết bị, công nghệ, hiện đại hóa ngành.

Nhân lực trong toàn ngành được cơ cấu, sắp xếp lại nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ hải quan, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lí thuế.

Đặc biệt, việc thu, nộp thuế XNK đã có những chuyển biến rõ nét, tổng thu thuế XNK trong giai đoạn này đều vượt dự toán được giao. Công tác quản lí và thu nợ thuế đã có chuyển biến khá tích cực, các khoản nợ được phân loại, theo dõi quản lí, đôn đốc thu nộp, từng bước giảm thiểu và hạn chế nợ mới, số thuế nợ đọng và tỉ trọng nợ so với tổng số thu  giảm nhiều so với trước. Cụ thể, tỷ trọng nợ so với tổng số thu giảm từ mức 5,19% năm 2006 xuống còn 2,25% năm 2011.

Không chỉ tạo thuận lợi cho cơ quan quản lí, Luật thuế XK, thuế NK còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động XK, NK. Ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế từng bước được nâng lên. Người nộp thuế đã nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đề cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm theo cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế.

Vụ Chính sách thuế cho biết, sau thời gian áp dụng, Luật thuế XK, thuế NK đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế nên tại hội nghị này, Ban tổ chức đã giới thiệu những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật thuế XK, thuế NK để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan quản lí, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp…

Nội dung sửa đổi luật nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa, tạo môi trường pháp lí, thủ tục hành chính đơn giản phù hợp với cam kết, thông lệ quốc tế; đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp, các bộ luật và các luật hiện hành; phù hợp với nội dung cải cách về thuế XK, NK giai đoạn 2011-2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt./.

Thu Hòa
Nguồn: Báo Hải quan điện tử