Tác động vào thời tiết phải lấy ý kiến của người dân
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chiều 23/11, QH thông qua Luật Khí tượng Thủy văn (KTTV). Dư thảo Luật gồm 10 chương, 57 điều, quy định về hoạt động KTTV gồm: quản lý, khai thác mạng lưới trạm; dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ KTTV, giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết; quản lý nhà nước và quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KTTV.

Trong báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, một số vị ĐBQH đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện dự báo, cảnh báo KTTV trong trường hợp dự báo, cảnh báo KTTV không chính xác, gây hậu quả nghiêm trọng; quy định rõ hơn về hệ thống quốc gia dự báo, cảnh báo KTTV.

Tiếp thu các ý kiến xác đáng nêu trên, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung quy định rõ nguyên tắc hoạt động KTTV. Theo đó, quan trắc KTTV phải bảo đảm chính xác, liên tục, thống nhất; dự báo, cảnh báo KTTV phải bảo đảm đủ độ tin cậy; thông tin dự báo, cảnh báo KTTV phải được truyền, phát kịp thời, chính xác, đầy đủ và thể hiện như tại Điều 4 Dự thảo Luật. 

Đồng thời, Dự thảo Luật quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV phải chịu trách nhiệm về bản tin dự báo, cảnh báo KTTV do mình ban hành tại khoản 2 Điều 21; quy định về tin dự báo, cảnh báo KTTV phải bảo đảm đủ độ tin cậy, được cập nhật thường xuyên, kịp thời theo diễn biến của hiện tượng KTTV tại khoản 3 Điều 21.

Dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi cố ý vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn trong hoạt động KTTV; che giấu, không cung cấp hoặc cố ý cung cấp sai lệch, không đầy đủ các thông tin, dữ liệu KTTV; quy định trách nhiệm của các cơ quan thuộc hệ thống quốc gia dự báo, cảnh báo KTTV phải xây dựng và thường xuyên cập nhật quy chuẩn kỹ thuật, quy trình dự báo, cảnh báo KTTV, cũng như phải thực hiện đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo; quy định cụ thể về hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV của tổ chức, cá nhân.

Về đề nghị cần quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và phát triển kinh tế- xã hội, Dự thảo Luật đã quy định hành vi bị cấm: “Che giấu, không cung cấp hoặc cố ý cung cấp sai lệch, không đầy đủ các thông tin, dữ liệu KTTV”, đồng thời, quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động cung cấp dịch vụ KTTV tại Điều 40; quy định các cơ quan truyền thông có trách nhiệm phải tổ chức truyền, phát tin về KTTV theo quy định tại Luật này và pháp luật về báo chí.

Các nội dung trên đã đảm bảo quy định chặt chẽ vấn đề cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo KTTV, cũng như trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và phát triển KT-XH.

Cũng tiếp thu ý kiến của các vị ĐQBH, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan bổ sung quy định Kế hoạch tác động vào thời tiết phải có ý kiến của cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động tác động vào thời tiết.

Các trường hợp được tác động vào thời tiết được quy định trong dự thảo Luật gồm tác động nhằm mục đích gây mưa hoặc tăng lượng mưa; giảm cường độ mưa hoặc để không xảy ra mưa; phá hoặc giảm cường độ mưa đá; phá hoặc giảm cường độ sương mù.

Các hoạt động tác động này chỉ được thực hiện trong khu vực cụ thể, có điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng phù hợp, trong thời gian nhất định. Việc tác động không được làm cản trở hoặc gây tác động có hại đối với hoạt động kinh tế – xã hội.

Cơ quan, tổ chức tác động vào thời tiết phải có giải pháp bảo đảm an toàn, giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động tác động vào thời tiết.

Qua biểu quyết, đã có 410 ĐB tán thành (chiếm 83,00% tổng số ĐB) nhất trí thông qua Luật Khí tượng Thuỷ văn.

Bảo Hân
Nguồn: Báo Hà Nội mới điện tử