Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Theo chỉ thị, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị định số 167của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; dự thảo nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được yêu cầu khẩn trương ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng theo thẩm quyền để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Đáng chú ý, theo chỉ thị, tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc). Bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung của bộ, ngành, địa phương để ban hành, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định của luật. 

Tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập trung đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của bộ, ngành, địa phương, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong mua sắm tập trung.

Chỉ thị cũng nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoàn thành trong quý 1/2020.

Yêu cầu nữa lại chỉ thị là chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công theo quy định pháp luật. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng… theo quy định của pháp luật.