Thẩm định giấy phép hoạt động điện lực
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu phí cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn là 700.000 đồng; Hoạt động phân phối điện tại nông thôn, Tư vấn chuyên ngành điện lực: 800.000 đồng; Hoạt động phát điện: 2,1 triệu đồng.
Cơ quan Trung ương thu phí thẩm định cấp giấy phép đối với hoạt động phát điện công trình nhà máy thủy điện công suất đặt dưới 10 MW là 10,6 triệu đồng, công suất đặt từ 10 đến dưới 30 MW: 15 triệu đồng; từ 30 đến dưới 100 MW: 18 triệu đồng; từ 100 đến dưới 300 MW: 24,5 triệu đồng; từ 300 MW trở lên: 28,8 triệu đồng; Công trình nhà máy nhiệt điện công suất đặt dưới 50 MW: 17,8 triệu đồng; từ 50 đến dưới 100 MW: 21,9 triệu đồng và từ 100 MW trở lên: 28,8 triệu đồng.
Hoạt động truyền tải điện: 24,9 triệu đồng; Hoạt động bán buôn điện: 18,2 triệu đồng.Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới.

                                                                                                                                        Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp