Theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật vừa được Chính phủ ban hành ngày 23/7, Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước.

Bộ, cơ quan ngang bộ sẽ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình.

Cơ quan thuộc Chính phủ sẽ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

UBND các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

Các tổ chức, cá nhân cũng có quyền tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nghị định quy định rõ, bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở xem xét, đánh giá: tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật và tình hình tuân thủ pháp luật

Theo đó, xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy phạm chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật, các bộ, ngành, địa phương phải xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy phạm chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản và tính khả thi của văn bản.

Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật thì xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật gồm: tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp phải kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và khuyết điểm, bấp cập của hệ thông pháp luật.
  Hồng Hà
Nguồn: Báo Thanh tra điện tử