Thời gian thực hiện gói thầu trong E-HSMT chưa phù hợp với đề xuất về kỹ thuật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản là hồ sơ dự thầu đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Hồng Tuấn (thành phố Cần Thơ) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi vừa tham gia một gói thầu, tại đơn dự thầu công ty tôi ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 366 ngày (theo nội dung của hồ sơ yêu cầu đã đặt ra). Tại bảng kế hoạch thực hiện ông có liệt kê ra các hạng mục công việc được thực hiện từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 12.

Theo thẩm định của phía mời thầu thì ông đã sai quy cách kỹ thuật do việc thể hiện 12 tháng trong kế hoạch không khớp với 366 ngày.

Tôi muốn hỏi, vậy việc thẩm định nội dung trên của bên mời thầu có phù hợp hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, hồ sơ dự thầu hợp lệ phải có thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Theo hướng dẫn tại Mục 23 Chương I Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản là hồ sơ dự thầu đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong hồ sơ dự thầu mà:

– Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay hiệu quả sử dụng của công trình được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với hồ sơ mời thầu đối với quyền hạn của chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;

– Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu, trong đó có nội dung xác định sai sót không nghiêm trọng thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.