Thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra về lao động hàng hải cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế và cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải, Giấy chứng nhận Lao động hàng hải theo Công ước MLC 2006.

Cấp Bản công bố

Theo Thông tư, Cục Hàng hải Việt Nam cấp Bản công bố cho tàu biển Việt Nam có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế. Chủ tàu gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Bản công bố trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng hải Việt Nam, hồ sơ gồm Đơn đề nghị cấp Bản công bố của chủ tàu theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này; 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển; 01 văn bản của tổ chức, cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về hoạt động của tàu thay cho người sở hữu tàu và đồng ý đảm nhận các nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ tàu theo quy định của Công ước MLC 2006 (trong trường hợp chủ tàu không đồng thời là chủ sở hữu tàu). Trường hợp chủ tàu ủy quyền cho doanh nghiệp vận tải biển thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho chủ tàu để được cấp Bản công bố, ngoài hồ sơ quy định như trên, doanh nghiệp vận tải biên phải nộp 01 bản sao hợp đồng thuê tàu; 01 giấy ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

Cấp Giấy chứng nhận

Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận tạm thời cho tàu biển Việt Nam có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế trong các trường hợp như tàu biển mới được bàn giao sau khi đóng; Tàu thay đổi cờ quốc tịch; Thay đổi chủ tàu. Chủ tàu gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này; Bản sao Hồ sơ đề nghị cấp Bản công bố đã được gửi tới Cục Hàng hải Việt Nam theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp mất hiệu lực của Bản Công bố và Giấy chứng nhận

Bản Công bố bị mất hiệu lực trong các trường hợp: thay đổi tên tàu; Tàu thay đổi cờ quốc tịch; Thay đổi chủ tàu.

Giấy chứng nhận bị mất hiệu lực khi việc kiểm tra trung gian đối với tàu biển Việt Nam có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế không hoàn thành trong thời gian quy định tại Khoản 4, Điều 4, Thông tư này; Cơ quan có thẩm quyền xác nhận tàu không còn phù hợp với quy định của Công ước MLC 2006; Tàu thay đổi vờ quốc tịch; thay đổi chủ tàu; thay đổi kết cấu, trang thiết bị hoặc phương thức tuân thủ Công ước MLC 2006 theo quy định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp tàu biển không còn khả năng đáp ứng đủ điều kiện tuân thủ quy định của pháp luật về lao động hàng hải; Giả mạo, tẩy xóa hoặc cố ý làm sai lệch các thông tin liên quan nêu trong Giấy chứng nhận và Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II đã được phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng  11 năm 2015 và thay thế Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố và Giấy chứng nhận.Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tư pháp