Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Sáng qua, lần đầu tiên Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với sự tham dự của gần 1.000 đảng viên tại điểm cầu chính – phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 5 điểm cầu tại Nhà Quốc hội và trụ sở Văn phòng Quốc hội ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy đảng và đảng viên kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các Chương trình hành động. Như yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đó là “phải tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động cụ thể”, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong tình hình mới.

Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ

Thời gian qua, với quyết tâm, trách nhiệm cao, Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tập trung xây dựng chương trình hành động một cách bài bản và hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra với tinh thần đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Chương trình hành động gồm 21 trang và Phụ lục 25 trang đã nêu rất rõ từng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có phân công phụ trách, phối hợp thực hiện, thời gian hoàn thành đối với 107 đầu công việc. Đây là căn cứ, định hướng cho việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội để nhanh chóng đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống. Đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như các nội dung quán triệt tại Hội nghị của Chính phủ, Hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tinh thần: “Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Chính vì thế, ngay sau khi Đảng đoàn ban hành Chương trình hành động, các Tổ đảng đã xây dựng ngay kế hoạch thực hiện, đến nay 16/17 Tổ đảng đã ban hành Chương trình hành động của tổ chức mình. Hơn 30 nhiệm vụ trong tổng số 107 đầu công việc trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội đã được triển khai, nhiều việc đã hoàn thành có sản phẩm cụ thể và các nhiệm vụ còn lại tiếp tục quyết tâm, nỗ lực thực hiện bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng tốt nhất, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Một trong số các nhiệm vụ, giải pháp được Đảng đoàn Quốc hội đề ra trong Chương trình hành động là lãnh đạo việc tiếp tục đổi mới về phương thức tổ chức, hoạt động, lề lối làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Chương trình hành động nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cải tiến, đổi mới cách thức tiến hành phiên họp, chỉ đạo kiên quyết trong việc bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời gian gửi tài liệu đối với các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Trong lãnh đạo thực hiện chức năng giám sát, Chương trình hành động của Đảng đoàn nêu: Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết được giao trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cần tiến hành giám sát cả việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương thuộc lĩnh vực Hội đồng, Ủy ban phụ trách. Hàng năm, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ động thực hiện từ sớm, từ xa

“Hôm nay tổ chức hội nghị quán triệt Chương trình hành động nhưng không có nghĩa là hôm nay ta mới thực hiện Chương trình hành động”. Khẳng định điều này, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Đảng bộ, Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã triển khai các công việc trong Chương trình hành động ngay từ sau Đại hội XIII của Đảng và khi chưa ban hành Chương trình hành động. Điểm đặc biệt là, nhiều đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, ban hành các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc cụ thể hóa các nội dung trong Văn kiện Đại hội đã được Đảng đoàn Quốc hội đặc biệt quan tâm, triển khai từ sớm, từ xa.

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt, nhiều nơi trên cả nước vẫn đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với một điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối với 5 điểm cầu khác tại Nhà Quốc hội và trụ sở làm việc của Văn phòng Quốc hội ở Hà Nội, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của gần 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với quy mô như vậy, Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy đảng và đảng viên trong Đảng bộ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của hai Chương trình hành động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong tình hình mới. 

Với mục tiêu và yêu cầu đề ra như vậy, sau Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động cần tiếp tục tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên đó là quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”. 

Đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, đó là: “Chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội Khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới”.

Để khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các Tổ đảng, các cấp ủy trực thuộc, triển khai chương trình hành động đã xây dựng bảo đảm sát thực với nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc lần đầu tiên tổ chức Hội nghị quy mô lớn quán triệt triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ là minh chứng cụ thể cho tinh thần quyết liệt đổi mới của Quốc hội, ngay từ phương thức tổ chức và lề lối làm việc. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Hội nghị không chỉ dừng ở việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động mà còn thể hiện sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.