Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do NHNN ban hành
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật Tố tụng hành chính trong ngành Ngân hàng. Đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

Yêu cầu của Kế hoạch là cụ thể hóa các nhiệm vụ mà NHNN có trách nhiệm thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đề ra tại Kế hoạch này.

Nội dung chính của Kế hoạch là tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Ngân hàng về Luật Tố tụng hành chính giúp công chức, viên chức, người lao động hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành; 

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do NHNN ban hành hoặc chủ trì soạn thảo có nội dung liên quan đến quy định Luật Tố tụng hành chính và đề xuất trình Thống đốc NHNN xử lý kết quả rà soát theo thẩm quyền. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, các Vụ, Cục, đơn vị tại trụ sở chính NHNN thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình soạn thảo cho phù hợp với Luật Tố tụng hành chính.

Tại Kế hoạch, Thống đốc NHNN đã giao các Vụ, Cục, đơn vị có trách nhiện thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Kế hoạch này.

V.M
Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/to-chuc-ra-soat-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-nhnn-ban-hanh-46884.html