Tối thiểu 100 tỷ đồng vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Sử dụng đúng và an toàn

Theo đó, vốn điều lệ của Quỹ ĐTPT địa phương là mức vốn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. Số vốn này không được thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Khi có nhu cầu tăng vốn điều lệ, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và nguồn bổ sung vốn điều lệ, Quỹ xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Quỹ cũng được huy động vốn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đối với nguồn vốn huy động là nguồn vốn trung và dài hạn (là các nguồn vốn có thời hạn trả nợ từ 1 năm trở lên) theo các hình thức: Vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; Phát hành trái phiếu Quỹ ĐTPT địa phương; Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định của pháp luật.

Tổng mức vốn huy động tối đa bằng 6 lần vốn chủ sở hữu của Quỹ tại cùng thời điểm.

Quỹ được sử dụng vốn hoạt động để thực hiện các chức năng: đầu tư trực tiếp, cho vay và góp vốn thành lập tổ chức kinh tế.

Việc sử dụng vốn phải đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích và an toàn. Việc cho vay, đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo hợp đồng ký kết với các bên có liên quan theo các quy chế nghiệp vụ đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

Quỹ được sử dụng tối đa 10% vốn chủ sở hữu để đầu tư xây dựng mới, mua sắm và sửa chữa tài sản cố định. Thẩm quyền phê duyệt hạn mức đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Bên cạnh đó, Quỹ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn hoạt động, bao gồm: quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của pháp luật; mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm rủi ro nghiệp vụ và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật; trích lập các dự phòng; tuân thủ giới hạn đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Quản lý chặt chi phí

Trong quá trình hoạt động, các chi phí của Quỹ phải được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trong Thông tư, Bộ Tài chính cũng lưu ý, các khoản không được hạch toán vào chi phí bao gồm: các khoản chi vượt định mức; cCác khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên gây thiệt hại bồi thường; các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính mà cá nhân phải nộp phạt theo quy định của pháp luật; các khoản chi không liên quan đến hoạt động theo chức năng của Quỹ; Các khoản chi không có chứng từ hợp lý, hợp lệ; các khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ.

Ngoài ra, đối với các khoản chi phí vượt định mức quy định và không được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận phải xuất toán ra khỏi sổ sách kế toán của Quỹ, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến phê duyệt chi để trình các cấp có thẩm quyền quyết định phương án bồi hoàn phần vượt so với định mức.

H.Vân
Nguồn: Báo Hải quan Online