Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đúng vai, thuộc bài thì ít va vấp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đúng vai tức là đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng việc làm, đúng vị trí, đừng làm việc của người khác, việc của mình thì bỏ. Thuộc bài là nắm vững chức năng nhiệm vụ, luật pháp, cơ chế, chính sách, hiểu biết, bất cứ cương vị nào cứ làm đúng vai, thuộc bài thì ít xảy ra va vấp.

Đó là nội dung được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phân tích, nhấn mạnh khi phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2020, sáng 30/12/2019.

Không nghiêng về thành phần kinh tế nào

Yêu cầu kết quả tổng thể 2020 phải cao hơn 2019, chuẩn bị khí thế bước vào thập kỷ mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước gợi ý, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần ưu tiên, tập trung thực hiện.

Nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn, tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình đổi mới tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Khẩn trương rà soát sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm luật pháp chính sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, không nghiêng về bên nào, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng các dự án công trình trọng điểm quốc gia, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, xử lý có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn các công trình, dự án lớn chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại yếu kém khác… cũng là nhiệm vụ được Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề cập.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, cần quan tâm hơn nữa và có chính sách thiết thực đối với phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chăm lo đời sống người có công, xây dựng nông thôn mới, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt là đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng này. Tích cực triển khai các nghị quyết trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý tốt thiết bị, vật tư, thuốc chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội, phát triển thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao…

81340446_2565815523740554_7370310480054714368_n

Toàn cảnh hội nghị – Ảnh: VGP

Cái gì quá cũng không hay

Nhiệm vụ tiếp theo được Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu là tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, thực hiện nghiêm chính sách của Đảng và nhà nước về mục tiêu quốc phòng an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

“Vừa rồi báo chí và các cơ quan chức năng cũng đã quan tâm đến vấn đề này, bắt đầu có chuyển biến nhưng chưa mạnh lắm, phải làm mạnh hơn nữa. Những mưu đồ, tư tưởng xấu, sự xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, toàn nói ngược với Đảng, phê phán… làm chúng ta phải hết sức chú ý, các cơ quan phải làm”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng yêu cầu gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình nhất là về biển Đông để chủ động, kịp thời ứng phó, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao, chủ động, tích cực làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đẩy mạnh đối ngoại đa phương.

Trong lĩnh vực này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: “bảo đảm nâng cao chất lượng hiệu quả, tính thiết thực, đi nhiều thì cũng tốt nhưng cái gì quá cũng không hay, đi mà mang tính hình thức, tốn kém mà người ta coi thường, đi cuộc nào ra cuộc đấy, có sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Phải rất chọn lọc, trong nước còn bao nhiêu việc, tài chính có hạn, rất cần cân nhắc”.

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đối mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật, đáp ứng yêu cầu, đúng vai và tròn vai.

Vừa qua chuyển biến rất nhiều rồi, đúng vai tức là đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng việc làm, đúng vị trí. Việc gì đáng làm, việc gì người khác làm, đừng làm việc của người khác, việc của mình thì bỏ. Thuộc bài là nắm vững chức năng nhiệm vụ, luật pháp, cơ chế, chính sách, hiểu biết. Bất cứ cương vị nào cứ làm đúng vai, thuộc bài thì ít xảy ra va vấp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Ông cũng yêu cầu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục làm đúng, hoàn thành tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, không đi quá sâu vào các vấn đề kinh tế như xem xét quyết định danh mục đầu tư công, cho ý kiến về các báo cáo khả thi, chọn nhà thầu xây dựng dự án trọng điểm quốc gia…

Với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ và chính quyền các cấp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, cần chú trọng cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả tiềm lực hoạt động của bộ máy, cán bộ, đổi mới phương thức và lề lối làm việc chứ không đơn giản chỉ là cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác, xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm có trọng tâm, các vấn đề kinh tế xã hội nổi cộm, tránh phô trương, hình thức. Làm đúng vai, thuộc bài, ông nhắc lại.

Đặc biệt, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, hệ thống các cơ quan tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy hơn nữa vai trò lực lượng chủ lực trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo công lý, có nghĩa, có tình.

Chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện của hình thức chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân… trong công tác cán bộ.