Trước 1/7/2013, đưa Trang thông tin điện tử pháp điển vào hoạt động
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm cụ thể và dự trù kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể kỹ thuật hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hợp nhất và pháp điển cho các Bộ, ngành.

Trước ngày 15/7/2012, Bộ Tư pháp trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện hợp nhất văn bản theo quy định tại Điều 19 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương xây dựng, đưa Trang thông tin điện tử pháp điển vào hoạt động trước ngày 1/7/2013.

Thời hạn trước ngày 30/7/2012, Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về triển khai thực hiện Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Tương tự, Đề án xây dựng Bộ pháp điển sẽ được trình Thủ tướng theo thời hạn trước ngày 30/12/2012.

Hợp nhất văn bản là việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã được ban hành trước đó vào văn bản được sửa đổi, bổ sung theo quy trình, kỹ thuật quy định tại Pháp lệnh.

Văn bản hợp nhất là văn bản được hình thành sau khi hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung. 

Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp điển; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện pháp điển và các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển.

Phương Hiển
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ